תקנון החידון 2019-11-25T17:48:34+02:00

חידון הציונות למשפחות – על הפרויקט

מהות הפרויקט
פרויקט ייחודי המחבר בין משפחות ציוניות מרחבי הארץ והעולם במהלך שישה חודשי פעילות המגיעים לשיא באירוע גמר ענק בערב יום ירושלים, בו יתקיים חידון בשידור טלוויזיוני מרכזי המחבר בין דורות שונים של הסיפור הציוני בחוויה חינוכית עכשווית.
המשפחה הזוכה תזכה בטיול משותף ובלתי נשכחה בעקבות הרצל בנקודות חייו של חוזה המדינה באירופה ובארץ ישראל.

שלבי החידון המתוכננים (יודגש כי ייתכן ושלבי/לוחות הזמנים המפורטים להלן ישתנו לפי שיקול דעת הפקת החידון):

השלב האינטרנטי
שלב הרישום הראשוני פתוח לקהל הרחב ומתבצע באמצעות האינטרנט והטלפונים החכמים. הציבור מוזמן להיכנס לאתר "חידון הציונות" ו/או "ציונות בנעלי בית" במסגרתה יכול כל אחד לשלב את עצמו בתמונה הסטורית. לאחר הורדת האפליקציה, נחשפים לפרטי הפרוייקט, לתקנון ובמידה ומסכימים לפרטים – נרשמים, כותבים את סיפורה הייחודי של המשפחה, מצרפים תמונה משפחתית ועונים על שאלות בסיסיות.

השלב המקומי
באתר האינטרנט של חידון הציונות תוכל המשפחה הישראלית להתאמן וללמוד ולאחר מכן להתחרות בחידונים מקומיים בפייסבוק וברשויות המקומיות בישראל. המצטיינים והמתאימים יעברו לשלב המחוזי.
מבין המשפחות ייבחרו משפחה או שתיים שתייצג את היישוב בשלב ההכנה לגמר, המהווה סמינר הכנה, גיבוש ובחירת 10 המשפחות שיגיעו לשלב הגמר בירושלים

השלב המחוזי
רשויות מקומיות יפרסמו ויערכו בכל רחבי הארץ מבחנים אליהם יגיעו אלה שהצליחו בשלב האינטרנטי. השלב העירוני, מחבר את הרשויות המקומיות על יכולותיהן לאתר משפחות המשקפות את הסיפור הציוני.

מבין המשפחות ייבחרו משפחה או שתיים שתייצג את המחוז בשלב ההכנה לגמר, המהווה סמינר הכנה, גיבוש ובחירת 12 המשפחות שיגיעו לשלב הגמר בירושלים.

קהילות ישראל בעולם
החידונים בקהילות ישראל בעולם, מחברים את הקהילות היהודיות והישראליות בעולם לחידון. אנשי ההסתדרות הציונית העולמית על שלוחותיהם יאתרו כעשר משפחות בכל קהילה ישראלית מרכזית המשקפות את הסיפור הציוני, ואלה יתמודדו במסגרת חידון הציונות על מקום בגמר חידון הציונות בישראל.

סמינר ההכנה
סמינר המרכז במקום אחד את כל המשפחות הנבחרות מרחבי הארץ. הסמינר מכיל הרצאות הכנה לחידון, שאלוני הכנה וראיונות סופיים, כאשר בסופו של הסמינר ייבחרו 12 משפחות אשר תגענה לשלב הגמר.

שלב הגמר
חידון הציונות – במהלך חודש אפריל, תיאטרון ירושלים, 10-12 משפחות המשקפות את הסיפור הישראלי מתמודדות על הזכייה הגדולה בחידון הציונות.

לו"ז
• נובמבר 2019-פברואר 2020 – חידונים מקומיים ישוביים ובית ספריים
• מרץ 2020 – חידונים מחוזיים וחידונים בקהילות ישראל בעולם
•  אפריל 2020 – סמינר ההכנה
• אפריל 2020 – אירוע גמר חידון הציונות
• יום העצמאות 2020 – שידור גמר חידון הציונות בערוץ 12

חידון הציונות למשפחות – תקנון השתתפות

1. "חידון הציונות" (להלן – "החידון") מופק על ידי אליס תקשורת ("חברת ההפקה") עבור ובשיתוף ההסתדרות הציונית העולמית, המועצה הציונית בישראל וישראל עשר בע"מ (להלן – "ערוץ 10") (ההסתדרות הציונית העולמית, המועצה הציונית בישראל, ערוץ 10, חברת ההפקה ומי מטעמן יקראו להלן, ביחד– "ההפקה"). המתמודדים בתוכניות יהיו משפחות אשר ייבחרו על ידי ההפקה במסגרת תהליך המיון לתוכנית אשר יורכב ממספר שלבים שונים (להלן – "תהליך המיון"), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

2. הרשמה זו מהווה את השלב הראשוני בהליך ההרשמה לתהליך המיון לחידון. ההרשמה הראשונית תתבצע באמצעות חתימת נציג בגיר (מעל גיל 18) של משפחה המעוניינת להירשם לתהליך המיון על טופס הרשמה ראשוני זה (להלן – "הטופס"), מילוי פרטי המשתתפים ומשלוח תמונה של בני המשפחה העתידים להשתתף. יובהר כי אין בהרשמה הראשונית כדי להוות את ההרשמה לתהליך המיון.

3. מובהר, כי ההרשמה הראשונית לתהליך המיון ו/או שליחת הודעת האלקטרונית בדבר פתיחת ההרשמה הראשונית (כהגדרתה להלן) ו/או השלמת ההרשמה (ככל שתיפתח ההרשמה) ו/או הזימון לכל שלב בתהליך המיון ו/או ההשתתפות בפועל בכל שלב בו ייעשו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וכי עצם ביצועה של ההרשמה הראשונית (לרבות מסירת הפרטים האישיים) אינה מבטיחה כי המשפחה הנרשמת תקבל הודעת האלקטרונית בדבר פתיחת ההרשמה (כהגדרתה להלן).

4. מובהר כי, אין באמור כדי לחייב את ההפקה להפיק את החידון בכל שלב. מובהר, כי ההרשמה ו/או השלמת ההרשמה לתהליך המיון תהא פתוחה גם למשפחות אשר לא ביצעו את ההרשמה הראשונית, וכי בנוסף, ההפקה תהא רשאית לזמן לכל שלב בתהליך המיון משפחות אשר יאותרו על ידה ו/או על ידי מי מטעמה בתהליך נפרד, ויתכן כי על ההרשמה ותהליך המיון של משפחות אלה יחולו כללים שונים ו/או נוספים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

5. ההרשמה הראשונית תהא פתוחה החל מחודש נובמבר 2014 ועד למועד אשר ייקבע ע"י ההפקה.

6. השלמת ההרשמה לתהליך המיון תהא פתוחה במועדים אשר ייקבעו על ידי ההפקה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ובהתאם להוראות בדבר ההרשמה אשר תימסרנה על ידי ההפקה בכל דרך שהיא, ובכלל זה ההוראות אשר תפורטנה בטופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון.
שלבי ההרשמה הראשונית-
א. נציג בגיר (מעל גיל 18) ימלא את פרטי בני המשפחה הרוצים להתמודד, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון, וכן תצורף תמונה של בני המשפחה המעוניינים להשתתף. מבלי לגרוע מהאמור, על כל אחד מבני המשפחה לאשר ולהסכים לתנאי טופס הרשמה ראשוני זה. באמצעות אישור חתום המציין כי כל אחד מבני המשפחה קרא והסכים לתנאי טופס
ב. קבלת הודעת אישור, אשר תופיע בעמוד ההרשמה, במסגרת ההרשמה הראשונית, כאמור לעיל המודיעה כי ההרשמה הראשונית של המשפחה נקלטה על ידי ההפקה.
ג. לאחר פתיחת השלמת ההרשמה לתהליך המיון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, יקבלו הנרשמים בהרשמה הראשונית הודעת דואר אלקטרוני, אשר תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של המשפחה, כפי שהוזנה במסגרת ההרשמה הראשונית.
ד. כניסה לקישור האינטראקטיבי, אישור טופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון, לרבות תיבת קיצור תולדות המשפחה, צירוף תמונה משפחתית עכשווית, אישורי שחרור, וויתור ומילוי כל חלקי השאלון בצורה מלאה, נכונה ומדויקת אשר תפורטנה בהודעה האמורה.
ה.כל הודעה ביחס לפתיחת השלמת ההרשמה, לרבות לוחות זמנים יהא נתון לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

7. למניעת ספק, מובהר, כי אין באמור בטופס הרשמה ראשונית זה לעיל, כדי לגרוע מאפשרות ההפקה לשנות, להוסיף או להוריד שלבים משלבי ההרשמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

8. בכל מקרה בו לא קיבלה משפחה אישור בעמוד ההרשמה, בדבר קליטת הרשמתה הראשונית במועד ביצוע ההרשמה הראשונית, מכל סיבה שהיא, עליה לפנות להפקה בגין כך באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני באמצעות אתר החידון ו/או באמצעות נציגי המחוז ורכזי המועצה הציונית בישראל.

9. למניעת הספק, מובהר, כי ביצוע ההרשמה, באופן מדויק ומלא, על כל שלביה, הינו אך ורק באחריותם של הנרשמים. להפקה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש (לרבות שיבושים ו/או הפרעות טכניות ולרבות לעניין קבלת הודעות הדואר האלקטרוני האמורות לעיל) בביצוע ההרשמה , ולנרשמים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה בגין כך, לרבות במקרה בו בוצעה הרשמה חלקית לתהליך המיון ו/או לא התקבלה ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה.

10. למניעת ספק, מובהר, כי מילוי כל הפרטים הנדרשים במסגרת הליך ההרשמה (הרשמה ראשונית והשלמת ההרשמה גם יחד), לרבות השאלון (המהווה חלק מהשלמת ההרשמה לתהליך המיון), באופן מלא, נכון ומדויק מהווה שלב בלתי נפרד מהליך ההרשמה, לכן בעת מסירת כל פרט ו/או בעת מתן מענה על כל שאלה, יש להקפיד להשיב תשובות מלאות, נכונות, מדויקות וישרות. טופס הרשמה ראשונית זה ו/או טופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון שלא ימולאו בהם כל הפרטים באופן האמור (לרבות במקרה בו יוחסרו פרטים) יפסלו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה. מובהר כי אין בקיום תנאי טפסי ההרשמה והגשתם להפקה כנדרש, כדי להבטיח את השתתפות המשפחה הנרשמת לתהליך המיון.

11. במקרה בו המשפחה לא סיימה את ההרשמה (על כל שלביה) לתהליך המיון בשל תקלה טכנית או בשל אי קבלת הודעה אלקטרונית מסוימת או מכל סיבה אחרת, במקרה בו המשפחה לא השתתפה בתהליך המיון לרבות במקרה בו המשפחה לא הוזמנה להשתתף בתהליך המיון ו/או לא נבחר להשתתף בתוכנית, ולרבות במקרה בו נפסל טופס ההרשמה הראשונית ו/או לטופסי השלמת ההרשמה לתהליך המיון, מכל סיבה שהיא, ולנרשמים, לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה.

12. למניעת הספק, מובהר, כי ביצוע ההרשמה הראשונית ו/או השלמת ההרשמה/או הגשת טפסי ההרשמה (הראשונית וההשלמה), כנדרש, לא מבטיחה את השתתפות המשפחה בהרשמה לתהליך המיון ו/או (לפי העניין) את הזמנת המשפחה להשתתף בתהליך המיון ו/או את השתתפותה בתהליך המיון (לרבות במקרה בו הוזמנו). הנרשמים יוזמנו להשתתף בתהליך המיון, וישתתפו בו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

13. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את המשפחות המתאימות ביותר להשתתף בתוכנית מתוך המשפחות אשר סיימו את הליך ההרשמה (ובכלל זה הגישו את טפסי ההרשמה הראשונית וטפסי השלמת ההרשמה והשאלון), כנדרש, ואשר הוזמנו להשתתף בתהליך המיון ומבין המשפחות אשר תאתר ההפקה בהליך נפרד, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי ההפקה אינה מתחייבת לבחור מספר כלשהו של משפחות מבין הנרשמים ו/או המוזמנים לתהליך המיון, אשר ישתתפו בחידון.

14. מבלי לגרוע מהאמור בטופס הרשמה ראשונית זה לעיל ולמניעת ספק, מובהר, כי כל ההחלטות הנוגעות להרשמה, לתהליך המיון ולתוכנית תהיינה נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, ובכלל זה, להפקה שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לפתיחת השלמת ההרשמה לתהליך המיון, לשליחת ההודעות בדבר פתיחת השלמת ההרשמה, למשפחות אשר יוזמנו לתהליך המיון (ככל שיוזמנו), למשפחות אשר ישתתפו בתהליך המיון ו/או ירואיינו באופן אישי ו/או ישתתפו באודישן מכל סוג שהוא (והכל, לרבות במקרה בו מי ממשפחות יוזמנו לשלב מסוים של תהליך המיון), וכן, בנוגע לזהות המשפחות אשר יעברו כל שלב משלבי תהליך המיונים. מובהר, כי החלטות ההפקה סופיות ולא .ניתנות לערעור מכל סיבה שהיא

15. ההפקה אינה ולא תהיה אחראית לטופסי הרשמה ראשונית ו/או לטופסי השלמת הרשמה שלא מולאו נכון ו/או לא מוענו נכון, כמו כן, ההפקה אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות באשר למחיקה, אובדן או שיבוש פרטי הנרשמים, לרבות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב, וכל נרשם בעצם הגשת טופס הרשמה ראשונית זה פוטר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ההרשמה ובגין הליך המיון וכל המשתמע מהם, ובכלל זה בגין פתיחת השלמת ההרשמה לתהליך המיון, שליחת ההודעות בדבר פתיחת השלמת ההרשמה ו/או בגין הזמנתם או אי-הזמנתם להשתתף בתהליך המיון.

16. מובהר, כי לשם ביצוע ההרשמה המלאה לתהליך המיון על נציג ובני המשפחה לעמוד בכל תנאי הכשירות אשר יפורטו בפני המשפחות במסגרת ההרשמה, על כל שלביה, לתהליך המיון ו/או באמצעות אמצעים אחרים אשר ייקבעו על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. תנאי הכשירות האמורים מהווים תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה, ואי עמידה בתנאי הכשרות, על ידי בני המשפחה, תמנע מהמשפחה את השתתפותם בתהליך המיון ובחידון. עם זאת, מובהר, כי עמידה בתנאי הכשירות אינה מבטיחה את השתתפות המשפחה בכל שלב שהוא של תהליך המיון ו/או בחידון.

17. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר, כי אין באמור בטופס הרשמה ראשונית זה כדי למנוע מההפקה להזמין משפחה להשתתף בתהליך המיון ו/או לבחור משפחה להשתתף בתוכנית, במקרה בו אחד או יותר מחבריו אינו עומד בכל תנאי הכשירות האמורים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ולנרשמים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה בגין כך.

18. מובהר, כי בכל מקרה בו מי מבני המשפחה הנרשמים הוזמן להשתתף בתהליך המיון (באחד או יותר משלביו), יהיה על בני המשפחה כאמור לעמוד בכל הדרישות שיוצגו בפני כל משפחה בשלבים השונים של ההרשמה ושל תהליך המיון (ככל שיוזמנו להשתתף בהם וככל שישתתפו בהם), וזאת על מנת לעבור לשלב המיונים הבא (ככל שיוזמן להשתתף בו), והכל עד לבחירתה של המשפחה כמתמודדת בחידון.

19. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול משפחה אשר נבחרה על ידה להשתתף בהליך המיון ו/או לעבור לשלב מסוים של תהליך המיון ו/או להשתתף בתוכנית ולהתחרות במסגרתה, מלהשתתף בתהליך המיון ו/או מלהמשיך לשלב מסוים בתהליך המיון ו/או מלהשתתף בחידון מכל סיבה שהיא, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לנמק את החלטתה.

20. על ידי ביצוע ההרשמה הראשונית, כל נרשם מצהיר, מסכים ומאשר, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי מסר כל מידע להפקה מרצונו החופשי; כי ידוע לו שהמטרה שלשמה מבוקש המידע האמור הינה לשם תהליך ההרשמה, וכי מסירתו אינה מקנה לי זכות להשתתף בשלבים הבאים של ההרשמה לתהליך המיון ו/או בתהליך המיון ו/או בחידון; כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה הראשונית ישמר במאגרי המידע ההפקה ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש לצרכי החידון, לרבות לצרכי תהליך המיון ולצרכי בדיקת התאמתו לחידון.
כמו כן, כל נרשם מסכים בזאת לשחרר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מההרשמה הראשונית ו/או ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בשלבים הבאים של הרשמה לתהליך המיון, בתהליך המיון ו/או בחידון.

21. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מהליכי ההרשמה ומתנאיה בכל מועד שהוא, ובכלל זה, בקשר עם כל המשפחות הנרשמות או חלקן, וכן, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לשנות מועדים ומיקומים של ההרשמה הראשונית, השלמת ההרשמה, תהליך המיון, ראיונות ומבחני בד. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל נרשם לצורך השלמת פרטים נחוצים, ולקיים ראיון טלפוני, אם וככל שיידרש.

22. למניעת ספק, מובהר, כי כל הפניה בטופס הרשמה ראשונית זה לנרשמים תוסיף ותחול גם על הנרשמים בשלבים הבאים של תהליך המיון.

23. ההרשמה, על כל שלביה, או השתתפות בחידון אסורה על כלל אנשי צוות ההפקה, עובדיהם, שלוחיהם, ובני משפחותיהם.

24. בעצם הגשת טופס הרשמה ראשונית זה ובאישורו ו/או בחתימה עליו במסגרת הליך המיון, והגשתו, מסכים כל נרשם לאמור בטופס הרשמה ראשונית זה ולתנאיו. במידה ומי מבני המשפחה הנרשמת אינו מסכים לאמור בטופס ההרשמה ראשונית זה ו/או לתנאיו, על בני המשפחה להימנע מהגשת טופס ההרשמה הראשונית, ובכלל זה להימנע מלחתום עליו.

אנו, מצהירים כי קראנו והבנו את האמור בטופס הרשמה ראשונית זה לעיל, כי הייתה לנו האפשרות וניתנה לנו שהות מספקת לקרוא אותו בעיון ולהתייעץ לגביו טרם חתימתנו עליו, וכי בחתימתנו להלן ו/או באישור טופס הרשמה ראשונית זה אנו מסכימים לכל האמור בו.

הבהרה חשובה :

אתר זה מיועד למטרות למידה בלבד, ולא לשום מטרה מסחרית.

בשימוש באתר זה, הנך מצהיר שכניסתך לאתר היא לצורך לימוד וקבלת סקירה על חידון הציונות והמורשת בלבד ולא לכל מטרה אחרת.